ΆΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό της διαμόρφωσης και παρακολούθησης εφαρμογής του πλαισίου που αφορά τα επαγγέλματα υγείας, το σχεδιασμό και τις αποφάσεις εφαρμογής πολιτικών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας. Τη διοικητική εποπτεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη παροχών υγείας, συμβάσεων με παρόχους και πολιτικής παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

ΆΡΘΡΟ2

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 1. Στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 26147 , 26148

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας:

 • Η Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
 • Από το Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη παροχών υγείας, σύναψης συμβάσεων με παρόχους και πολιτικής παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Β. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, το Τμήμα Οργάνωσης Νο−

σοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών και το Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και Λειτουργίας Νοσοκομείων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, αποκλειστικά όσον αφορά την αρμοδιότητα έναρξης και λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

 1. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:

α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμβανομένης της πρότασης έκδοσης Π.δ. και Κανονιστικών Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού ή Κυβερνητικά Όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές

Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

δ. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει δικαίωμα υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή

Υπουργού» για τα εξής θέματα:

 1. Τα ερωτήματα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
 2. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση γενικότερης και καθοριστι−

κής σημασίας.

 1. Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 2. Την έγκριση σύναψης συμβάσεων με παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

ΆΡΘΡΟ 4

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας για θέματα αρμοδιότητας του και

συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς.

 

ΆΡΘΡΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, θα πρέπει στο σκεπτικό τους

να αναγράφεται η παρούσα απόφαση.

 1. Τα έγγραφα των Υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
 2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ